Tìm việc dễ dàng...

Công Ty TNHH Vật Liệu Tiên Tiến Dingzing Việt Nam

Công Ty TNHH Vật Liệu Tiên Tiến Dingzing Việt Nam

Địa điểm

353 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
55 followers

Giới thiệu về công ty

DingZing is a world-leading researcher, developer, and producer of advanced materials that inspire innovation and versatile TPU products that support various industry applications. Drawing on over thirty-five years of experience in engineered polymers, our on-site research and development center and product testing laboratory enhance new product development and turnaround. All of our facilities are ISO 9001 and ISO14001 certified. Our range of TPU-based technical films, composites, and other performance products offer dependable, environmentally friendly, and versatile solutions. We provide advanced materials and products that energize industries using our rigorous, innovative process and collaborative efforts.

Dingzing là nhà nghiên cứu, phát triển và sản xuất các vật liệu tiên tiến hàng đầu thế giới truyền cảm hứng cho sự đổi mới và các sản phẩm TPU linh hoạt hỗ trợ các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Dựa trên hơn 35 năm kinh nghiệm về polyme kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại chỗ cũng như phòng thí nghiệm thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi nâng cao khả năng phát triển và quay vòng sản phẩm mới. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều được chứng nhận ISO 9001 và ISO14001. Dòng phim kỹ thuật dựa trên TPU, vật liệu tổng hợp và các sản phẩm hiệu suất khác của chúng tôi cung cấp các giải pháp linh hoạt, thân thiện với môi trường và đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp các vật liệu và sản phẩm tiên tiến giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp sử dụng quy trình nghiêm ngặt, sáng tạo và nỗ lực hợp tác của chúng tôi.

鼎基是世界領先的先進材料研究、開發和生產商,致力於激發創新和支持各種行業應用的多功能 TPU 產品。 憑藉超過三十五年的工程聚合物經驗,我們的現場研發中心和產品測試實驗室增強了新產品的開發和周轉。 我們所有的設施都通過了 ISO 9001 和 ISO14001 認證。 我們基於 TPU 的技術薄膜、複合材料和其他高性能產品系列提供可靠、環保和多功能的解決方案。 我們提供先進的材料和產品,通過嚴謹、創新的流程和協作努力為行業注入活力。