RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

1.542 followers

Việc làm đang tuyển (279)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Import Export staff (Mới) Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-07-2020
Electrical Engineer (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Senior IT (Mới) Hồ Chí Minh 31,9 Tr - 49,5 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff (Mới) Bình Dương 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter (Mới) Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 12,1 Tr VND 10-07-2020
Executive (Risk Management) (Mới) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
(Senior) Executive (front) / Motor Dealer Division (Mới) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 30,8 Tr VND 10-07-2020
Quality Control Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Air Conditioning Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Inspection Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Sales Engineer for Food and Agriculture Business Dept Hồ Chí Minh 11 Tr - 44 Tr VND 10-07-2020
Japanese speaking - Electrical Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Condominium Manager Bình Dương 16,1 Tr - 24,2 Tr VND 10-07-2020
Motor Engineer Hồ Chí Minh 10,6 Tr - 23,5 Tr VND 10-07-2020
Property Manager Bình Dương 16,1 Tr - 24,2 Tr VND 10-07-2020
Japanese speaking - QA Manager Bình Dương 33 Tr - 37,4 Tr VND 10-07-2020
Payroll Service Leader Hồ Chí Minh 11,4 Tr - 16,9 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Admin Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 11 Tr VND 10-07-2020
Property Manager Bình Dương 16,1 Tr - 24,2 Tr VND 10-07-2020
Application Operation Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,9 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Sales Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-07-2020
Japanese speaking - Sales Staff Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Sales Staff (Forwarder) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 10-07-2020
Japanese speaking - Sales Supervisor Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hưng Yên 11 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Cleaning Equipment Sales Bình Dương 6,6 Tr - 11 Tr VND 10-07-2020
PHP Developer for Game Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 35,2 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Purchase Order Management Staff Hà Nội, Thanh Hóa 11 Tr - 22 Tr VND 10-07-2020
Account Supervisor Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,9 Tr VND 10-07-2020
Sales Leader Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 10-07-2020
Sales Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 26,4 Tr VND 10-07-2020
Electrical Engineer Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 10-07-2020
Sales Đà Nẵng 11 Tr - 14,3 Tr VND 10-07-2020
Japanese Speaking - Production Staff Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-07-2020
Contract Specialist Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-07-2020
Senior LSI Design Engineer Hà Nội 33 Tr - 61,6 Tr VND 10-07-2020
Product Engineer Hưng Yên 8 Tr - 12 Tr VND 10-07-2020
Sales Manager (Mới) Hà Nội 22 Tr - 28,2 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Service Engineer - Machinery (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 09-07-2020
Sales Staff (Mới) Hà Nội 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Secretary (Mới) Hà Nội 13,2 Tr - 44 Tr VND 09-07-2020
PHP Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 33 Tr VND 09-07-2020
Tenant Leasing Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 09-07-2020
Sales (HN) Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 09-07-2020
Business Development Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Chief Accountant Hồ Chí Minh 18,7 Tr - 28,6 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Accounting Staff Hà Nam 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 09-07-2020
Printer Operator Bắc Ninh 14,1 Tr - 18,7 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Corporate Planning Specialist (Assistant to Director) Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 09-07-2020
Finance Manager Bắc Ninh 39,6 Tr - 48,4 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter cum Assistant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking - Accounting Staff Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 09-07-2020
Sales Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 09-07-2020
Account Executive Hà Nội 10,6 Tr - 16,1 Tr VND 09-07-2020
Manufacturing Division Manager Bình Dương 33 Tr - 39,6 Tr VND 09-07-2020
Japanese Speaking – Administrator Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 09-07-2020
Store Operations Support Staff (Mới) Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 34,1 Tr VND 08-07-2020
Service Engineer (Mới) Hà Nội 22 Tr - 37,4 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Sales and Assistant to Director (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Import Export Staff (Mới) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 08-07-2020
Taiwanese Native Senior Account Manager Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 41,8 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - ISO Coordinator Hưng Yên 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-07-2020
Database Administrator Hà Nội 13 Tr - 14 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 08-07-2020
Nhân viên kinh doanh Hưng Yên 8,0 Tr - 8 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Logistics Management Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 08-07-2020
IT Engineer Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Admin and Interpreter Bình Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Admin cum Director Assistant Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking – Administrator Assistant Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 08-07-2020
Senior Store Design Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 72,6 Tr VND 08-07-2020
Server Maintenance Staff Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 08-07-2020
Accounting and GA Staff Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter and Assistant Bình Dương 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 19,8 Tr VND 08-07-2020
Japanese Speaking - Japanese Teacher Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 08-07-2020
Sales Staff Hà Nội 14 Tr - 16 Tr VND 08-07-2020
Sales Manager in Ho Chi Minh Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 08-07-2020
Basic Design Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-07-2020
Chief Interior Designer Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 07-07-2020
Senior Sales Executive Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - QC Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 7,7 Tr VND 07-07-2020
Production Manager Hưng Yên 44 Tr - 88 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Design Group Leader Bình Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Supervisor of Purchasing Department Đồng Nai 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 07-07-2020
Sales Marketing Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking HR cum Accounting Manager (Future executive) Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 55 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Sales Assistant Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 07-07-2020
Mechanical Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter cum Secretary to GD & Japanese Teacher Hồ Chí Minh 22 Tr - 32,3 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Admin Leader Bình Dương 9,5 Tr - 12,5 Tr VND 07-07-2020
Sales and Marketing Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - QC Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 07-07-2020
Civil Engineer (Design) Hồ Chí Minh 22 Tr - 27,1 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Plastic injection molding maintenance and engineer Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 07-07-2020
Japanese Speaking - Plastic Injection Molding Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 07-07-2020
Software Solution Sales Manager Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 06-07-2020
Software Architect Hà Nội 33 Tr - 61,6 Tr VND 06-07-2020
Production Technician Hưng Yên 7,5 Tr - 12 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - General Affairs cum Assistant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 06-07-2020
Full Stack Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 06-07-2020
Creative & Media Staff Bình Dương 7,7 Tr - 13,2 Tr VND 06-07-2020
Video Creator Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter Hà Nội 12,1 Tr - 17,6 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - Quality Control Leader Hưng Yên 11 Tr - 13,2 Tr VND 06-07-2020
Chinese Speaking - Sales Staff in Bac Ninh Bắc Ninh 66 Tr - 81,4 Tr VND 06-07-2020
Software Engineer (C/C++) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - Sales cum Branch Management Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - HR Staff Đồng Nai 9,0 Tr - 10,6 Tr VND 06-07-2020
Cost Accounting Đồng Nai 14,1 Tr - 19,8 Tr VND 06-07-2020
Installation Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - QC Leader Hải Phòng 10 Tr - 20 Tr VND 06-07-2020
Japanese Speaking - GA & HR Manager Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 35,2 Tr VND 06-07-2020
Horeca Sales Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 06-07-2020
CGL Group Leader Bình Dương 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 06-07-2020
Site Project Manager Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 06-07-2020
ESH (Environmental, Safety and Health) Staff Bình Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 06-07-2020
Dining Designer & CNC Machine Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 06-07-2020
Interior Adviser Staff (Retail) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-07-2020
Chef Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 06-07-2020
Factory Automation Sales Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 06-07-2020
Factory Manager Hưng Yên 44 Tr - 88 Tr VND 05-07-2020
Japanese Speaking - Investment Banker Assistant / Secretary - Brokerage Hà Nội 22 Tr - 35,2 Tr VND 05-07-2020
Sales Manager - Logistics Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 05-07-2020
Japanese Speaking - Technical Support Staff Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 05-07-2020
Japanese Speaking - Production Site Support cum Interpret Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 05-07-2020
Accountant Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 05-07-2020
Senior Quality & Improvement Specialist Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-07-2020
Legal Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 05-07-2020
Japanese Speaking - Electronic Parts Engineer (Line Leader) Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 05-07-2020
Sewing Machine Maintenance Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 05-07-2020
Japanese Speaking - Production Engineer (New Line Setup) Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 05-07-2020
Sales Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 05-07-2020
Manufacturing Technology Staff Bắc Ninh 10,1 Tr - 11 Tr VND 04-07-2020
QA Staff Bắc Ninh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 04-07-2020
QC Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 04-07-2020
Sales In Staff in Hai Phong Hải Phòng 11 Tr - 14,3 Tr VND 04-07-2020
3D Designer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 04-07-2020
Estimate Manager Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 04-07-2020
Telecommunication Engineer Hà Nội 15,2 Tr - 17,2 Tr VND 04-07-2020
Project Sales Assistant Manager Hà Nội 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Assistant for Japanese Director Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 03-07-2020
Nhân viên kinh doanh Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Interpreter Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Chief Accountant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 03-07-2020
HR Staff Đồng Nai 6,6 Tr - 8,1 Tr VND 03-07-2020
Lighting Sales Assistant General Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Manager of Planning Department Hồ Chí Minh 33 Tr - 41,8 Tr VND 03-07-2020
Product Engineer Hưng Yên 8 Tr - 12 Tr VND 03-07-2020
Admin Supervisor Đồng Nai 15,8 Tr - 20,7 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Food Merchandiser (Sourcing) Hồ Chí Minh 11 Tr - 26,4 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - Health Beauty Care Merchandiser Hồ Chí Minh 11 Tr - 26,4 Tr VND 03-07-2020
QA Manager Hưng Yên 16,5 Tr - 19,8 Tr VND 03-07-2020
Japanese Speaking - HR cum Admin Staff Hải Phòng 22 Tr - 26,4 Tr VND 03-07-2020
Business Strategy Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 44 Tr VND 03-07-2020
Cost Accounting Staff Hà Nam 22 Tr - 33 Tr VND 03-07-2020
Logistics Staff Hồ Chí Minh 16,9 Tr - 18,9 Tr VND 02-07-2020
Japanese speaking - Purchasing Manager Hà Nội 22 Tr - 37,4 Tr VND 02-07-2020
Gardening Equipment Sales Bình Dương 6,6 Tr - 11 Tr VND 02-07-2020
Japanese speaking - Interpreter Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 02-07-2020
Sales Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 57,2 Tr VND 02-07-2020
Mechanical Engineer Đồng Nai 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 02-07-2020
Senior Marketing Executive (PR & Event) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-07-2020
Japanese Speaking - Production and Quality Control Staff Long An 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 01-07-2020
Sales - Trading (Non-textile) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 01-07-2020
Chinese Speaking - Production control cum Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 01-07-2020
Digital Image Analyst Đồng Nai 22 Tr - 28,6 Tr VND 01-07-2020
Japanese Speaking - Manufacturing Staff Đồng Nai 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 01-07-2020
Store Development Manager Hồ Chí Minh 48,8 Tr - 72,4 Tr VND 01-07-2020
Garment Merchandiser (HD) Hải Dương 26,4 Tr - 33 Tr VND 30-06-2020
HR Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking – Assistant to Director Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - HR/GA Manager Đồng Nai 19,8 Tr - 33 Tr VND 29-06-2020
Japanese speaking - Interpreter cum HRGA Staf Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 29-06-2020
Japanese speaking - Documentation Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - QC Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking – Administration Staff Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - IT Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - Estimate & Sales staff Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 29-06-2020
Testing and Commissioning (T&C) Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 29-06-2020
Construction and Installation (C&I) Site Forman (General) Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 29-06-2020
Korean Native - Key Accounting Executive Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 29-06-2020
Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 37,4 Tr VND 29-06-2020
Japanese Speaking - Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 28-06-2020
Japanese Speaking - Infrastructure Engineer (in Hanoi) Hà Nội 35,2 Tr - 39,6 Tr VND 28-06-2020
Japanese speaking - Merchandiser Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 28-06-2020
Japanese Speaking - Sales Executive (in Hanoi) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 28-06-2020
Chemical Developer Đồng Nai 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 28-06-2020
Technical Staff Hà Nội 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 28-06-2020
Accountant Leader Đồng Nai 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 27-06-2020
Steel Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 27-06-2020
Japanese Speaking - Accounting & General Affairs Staff Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 27-06-2020
Japanese Speaking - Secretary cum Interpreter/Translator Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 27-06-2020
Customs Clearance Staff Bắc Ninh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 27-06-2020
Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,5 Tr VND 26-06-2020
Japanese Speaking - Interpreter Bình Dương 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 26-06-2020
Japanese Speaking - Secretary cum PR Support Staff Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 26-06-2020
Japanese speaking - PE Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 12,1 Tr VND 25-06-2020
Japanese Speaking - Quality Assurance Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 25-06-2020
Sales Director Hải Phòng 44 Tr - 66 Tr VND 25-06-2020
HR Assistant Manager Hà Nội 18 Tr - 20 Tr VND 25-06-2020
Import Export & Admin Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 25-06-2020
Customer Service Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 23-06-2020
Indoor Air Quality Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 26,4 Tr VND 23-06-2020
Kỹ sư phần mềm Hà Nội 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-06-2020
Japanese Speaking - General Accountant Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 22-06-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 22-06-2020
Japanese Speaking – GA HR Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 22-06-2020
IT Security Executive / IT Division Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 21-06-2020
Server Engineer Hải Phòng 17,6 Tr - 23,8 Tr VND 21-06-2020
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 21-06-2020
Outside Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 21-06-2020
Japanese Speaking - Business Development Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 39,6 Tr VND 21-06-2020
Japanese Speaking - Accounting Consultant Hà Nội 22 Tr - 55 Tr VND 21-06-2020
Japanese Speaking - Production Manager Hà Nội 44 Tr - 59,4 Tr VND 21-06-2020
Sales Staff Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 21-06-2020
Junior Associate Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2020
Sales Leader Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 21-06-2020
Mid Level Associate Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2020
KĨ SƯ KHUÔN ĐÚC Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 20-06-2020
Sales Trainer Hồ Chí Minh 22 Tr - 24,2 Tr VND 19-06-2020
Sales In Staff in Hanoi Hà Nội 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 19-06-2020
Japanese Speaking - BIM Operator / 3D Planner Hà Nội 9,2 Tr - 14,1 Tr VND 19-06-2020
Technical Developer Bắc Ninh 11 Tr - 24,2 Tr VND 19-06-2020
Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-06-2020
IT Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-06-2020
Japanese Speaking - Facility Designer Hà Nội 9,2 Tr - 14,1 Tr VND 19-06-2020
HR Staff Đồng Nai 9,0 Tr - 14,1 Tr VND 19-06-2020
Security Engineer Hà Nội 18,7 Tr - 28,6 Tr VND 18-06-2020
Japanese Speaking - Advertising Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 18-06-2020
Senior NodeJS Developer Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 28,6 Tr VND 18-06-2020
Designer Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 18-06-2020
Japanese Speaking - Sales and Interpreter Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 9,5 Tr VND 18-06-2020
Japanese Speaking - Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 18-06-2020
Team Leader Developer (Ruby on Rails/ React) Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 18-06-2020
Japanese Speaking - Production Control and Assistant Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-06-2020
Merchandise Planning Staff Hồ Chí Minh 31,9 Tr - 56,3 Tr VND 17-06-2020
Mechanical Engineer Đồng Nai 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 17-06-2020
Architectural Designer Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-06-2020
Chief Accountant Hà Nội 19,8 Tr - 33 Tr VND 15-06-2020
CAD Operator Bình Dương 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 15-06-2020
Application Development Specialist Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 28,6 Tr VND 15-06-2020
Chinese Speaking - QA Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 15-06-2020
Software Solution Sales Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 15-06-2020
Field Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 14-06-2020
Security QA Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 14-06-2020
Japanese Speaking – Back-end Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 14-06-2020
Japanese Speaking - Business Strategy Assistant Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 14-06-2020
Technician Staff Hà Nội 11 Tr - 16 Tr VND 14-06-2020