Tìm việc dễ dàng...

SucceedR

SucceedR

Địa điểm

Quận 7 - TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
15 followers

Giới thiệu về công ty

Unleash Sales Success with SucceedR: Elevating Your Sales Team Beyond Resumes in the heart of Vietnam's dynamic recruitment scene. Revolutionize Your Hiring Experience, Discover Sales Talent Like Never Before in Vietnam.

Việc làm đang tuyển

Sales Executive

Sales Executive

SucceedR

$ 12 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh