Tìm việc dễ dàng...

Full Stack Developer

Địa điểm

Toàn quốc

Maps
 • Lương

  2,000 - 7,000 USD

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  22/06/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

WordPress Development

 • Develop and maintain WordPress websites, including custom themes and plugins.

 • Work closely with the design team to implement website designs and ensure a seamless user experience.

 • Optimize WordPress websites for maximum speed and scalability.

 • Implement security measures to protect our WordPress sites from vulnerabilities.

  PHP Development

 • Develop and maintain PHP applications, ensuring high performance and responsiveness.

 • Collaborate with the design team to integrate front-end elements with server-side logic.

 • Write clean, readable, and maintainable code.

 • Stay up-to-date with the latest trends and best practices in PHP development.

  DevOps

 • Collaborate with the DevOps team to ensure smooth deployment and operation of our systems.

 • Work with cloud services such as AWS or Azure to deploy and manage applications.

 • Implement and manage CI/CD pipelines to automate the deployment process.

 • Monitor and optimize the performance of our applications.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor's degree in Computer Science or a related field.

 • 3+ years of experience in web development, with a focus on WordPress development, PHP development, and DevOps.

 • Strong knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript.

 • Experience with version control systems such as Git.

 • Experience with cloud services such as AWS or Azure.

 • Strong analytical and problem-solving skills.

 • Excellent communication and teamwork skills.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: 25 - 40
 • Lương: 2,000 - 7,000 USD

JOB TAGS / SKILLS:

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự