Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)

Kiểm toán viên - Bộ phận kiểm toán tài chính và rủi ro/ IA Senior Executive

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 4 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Hoàn thành kế hoạch kiểm toán tại chỗ đã được phê duyệt thông qua việc tham gia các Đoàn kiểm toán theo phân công nhiệm vụ của Trưởng bộ phận; đưa ra các vấn đề còn tồn tại, sai phạm của hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện thông qua công tác kiểm toán tại chỗ.

Complete the approved on-site audit plan by participating in audit teams as assigned by the Unit Head; raised the outstanding issues and violations of professional activities discovered through the on-site audit.

2. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm toán tài chính và rủi ro trong nội bộ sau khi có yêu cầu và phê duyệt của Trưởng bộ phận đối với kế hoạch và nội dung đào tạo.

Complete the task of internal training financial and risk auditing profession after receiving the request and approval of the Unit Head for the training plan and content.

3. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác giám sát hoạt động chấn chỉnh sau kiểm toán./.

Complete assigned tasks in monitoring post-audit rectification activities.

Yêu Cầu Công Việc

1. Năng lực, Kiến thức, Kinh nghiệm / Competence, Knowledge, Experience

- Từ Đại học trở lên với các chuyên ngành kinh tế/tài chính/kế toán/ngân hàng/kiểm toán hoặc lĩnh vực chuyên môn khác phù hợp với yêu cầu công việc kiểm toán./

University degree or higher with majors in economics/finance/accounting/banking/auditing or other professional fields suitable to audit job requirements.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán tối thiểu là 04 năm./

Have working experience in finance, banking or auditing for at least 04 years; or meet the full criteria 

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh/

Have intermediate proficiency in understanding and communicating in English 

- Ngoài việc am hiểu chi tiết yêu cầu, quy định đối với các nghiệp vụ hoạt động trong Công ty, cần nắm rõ cách thức thực hiện và phối hợp làm việc với các phòng ban chức năng chuyên môn khi triển khai kiểm toán./

In addition to understanding in detail the requirements and regulations for operations in the Company, it is necessary to understand how to perform and coordinate with specialized functional departments when conducting audits.

2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn / Competencies and professional skills

- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp: có khả năng đánh giá phân tích rủi ro và đề xuất phương pháp hạn chế rủi ro của nghiệp vụ được giao kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán một cách khoa học./

Skills in analyzing, evaluating and synthesizing: have the ability to assess and analyze risks and propose methods to limit the risks of the assigned audit; scientifically summarize audit results

- Có khả năng làm việc hướng tới kết quả chung của bộ phận/nhóm nghiệp vụ, không có yếu tố cá nhân trong công việc./

Able to work towards the common results of the department/team, without any individual elements in the work

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự