Career Advices

Sẽ có 7 trường hợp nghỉ việc không báo trước không bồi thường

Từ năm 2021, Bộ Luật Lao động 2019 đã quy định cụ thể 7 trường hợp người lao động được nghỉ việc không cần báo trước mà không phải bồi thường

  • Việc làm nổi bật

  • Việc làm VIP

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with