Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

HR & GA Manager (Urgent)

Promanning HR
Ngày cập nhật: 01/08/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí : Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự - HR & GA Manager làm việc cho Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất, gia công phụ kiện Underwear có nhà máy ở Hà Nam

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC (PURPOSES OF THIS JOB TITLE) :

 • Quản lý chung công việc liên quan đến Phòng HCNS; kiểm soát và đảm bảo trật tự trong Công ty, nguồn lao động, chế độ cho Người lao động và mối quan hệ hài hòa giữa Công ty và Người lao động/ General management of jobs relating to GA/HR Department; administer and assure internal Company's rules, manpower, benefits for employees as well as amicable relationship between Company and the Employees.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện pháp luật lao động, và làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực HCNS/ Consultancy for BOD and bear general responsibility for implementation of labor codes and regulations; interface with Authorities all jobs relating to GA/HR aspects.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH (MAIN RESPONSIBILITIES):

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty thiết lập hệ thống nội quy, quy định đảm bảo toàn thể CBCNV Công ty tuân thủ NQLĐ và trật tự trong Công ty; xây dựng chính sách lương - thưởng - phụ cấp - đánh giá năng lực Nhân viên hàng năm/ Give consultancy for BOD about establishment and implementation of Company's rules so as to assure that all employees know and comply with Company's rules and order inside Comapny; develop remuneration - bonus - salary adjustment policy as per employees performance evaluation.
 2. Thực hiện và quản lý công việc chung của bộ phận HCNS: Tuyển dụng, đào tạo, Chấm công - tính lương, quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến BHXH theo đúng Luật BHXH, quan hệ lao động, kỷ luật lao động, an toàn lao động, Hợp đồng lao động, Khám sức khỏe định kỳ, PCCC, cập nhật và báo cáo tình hình sử dụng lao động lên Ban Giám đốc và các Ban ngành theo quy định...v...v/ Implement and generally manage all jobs of GA/HR Department: Recruitment, training courses, attendance record - salary calculation supervision, manage and carry out tasks relating to Social Insurrance as per SI Law; take care of labor relationship, labor rules, labor safety, labor contract, anual healthcheck, fire prevention; update and report monthly labor movement status inside Company to BOD and Authorities...etc...
 3. Quản lý và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và các cơ quan Ban ngành về việc thực hiện Pháp luật lao động tại Công ty/ Manage and take responsibility infront of BOD for compliance with Labor Code inside the Company.
 4. Kiêm nhiệm và phụ trách công tác môi trường, ISO, EOKO-TEX, công nghệ thông tin của Công ty, tổ chức các sự kiện cho Công ty (nếu có)…/ Make plan and monitoring environmental issues, ISO, EOKO-TEX Certificate, IT and other Events of Company (if any)…
 5. Tham mưu cho Ban Giám đốc và thay mặt Công ty làm việc với các Cơ quan ban ngành cấp Tỉnh, cấp địa phương về các vấn đề liên quan đến HCNS/ Give advice to BOD and on behalf of BOD to work with Hanam Province Authorities for tasks relating to GA/HR ...
 6. Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty tạo mối quan hệ lao động hài hòa giữa Công ty và Người lao động/ Give consultncy for BOD to develop admicable labor relationship between Company and Employees.
 7. Thực hiện và phụ trách các công việc chung liên quan đến Lao động nước ngoài: quản lý LĐ nước ngoài, báo cáo các ban ngành về LĐ nước ngoài, làm visa, GPLĐ, thẻ tạm trú…./ Implement and generally manage jobs relating to foreign laborer such as: update and report about foreign laborer situation of Company to Authority, making visa, work permit, residence card....etc.
 8. Quản lý chung các công việc hành chính: các chi phí hành chính liên quan đến Văn phòng phẩm, Suất ăn, Đồng phục BHLĐ, quản lý Hợp đồng hành chính..v…v/ General management of GA jobs such as: costs and expenses relating to office stationery, Meals, Company Uniform, GA Contracts....etc.
 9. Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc/ Other duties as requested by Board of Directors.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ, quản trị nhân sự..v…v/ Graduate Universities in enterprize adminstration, foreign language, human resource management....
 2. Tiếng Nhật N2 và/hoặc thành thạo Tiếng Anh/ Japanese N2 and/or fluent English
 3. Am hiểu Luật Lao động Việt Nam, Luật BHXH và một số luật khác liên quan đến công tác hành chính - nhân sự/ Good knowledge in Vietnam Labor Law, Social Insurance Law and others.
 4. Kỹ năng phân tích - xử lý tình huống tốt/ Good analytic skills, problem solving skills.
 5. Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý sắp xếp công việc/ Planning, management and arrangement of jobs skills
 6. Kỹ năng thuyết trình tốt/ Good presentation skill
 7. Có xe đứa đón từ Hà Nội

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Promanning HR

http://www.promanning.com
Human resources are very valuable assets, the golden key to the success of the business. Identifying the importance of human resources, ...Chi tiết

HR & GA Manager (Urgent)

Promanning HR

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with