Tìm việc dễ dàng...

HUMAN RESOURCE MANAGER

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  45 Tr - 60 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  25/06/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách

Compensation & Benefit Management

- Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng.

Building and managing payroll system. Prepare monthly salary payment sheet.

- Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban hành.

Ensuring implementation of regulations on salary and bonus issued by the company.

- Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, cho người lao động.

Reviewing proposal and implement salary increase for employees.

- Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp cho nhân viên.

Building and completing the policies on salary, bonus, welfare and allowances for employees.

- Tham mưu cho Giám Đốc Nhân Sự trong công tác khen thưởng cuối năm, tăng lương đột xuất cho nhân viên.

Advising the HRD in year-end bonus, unexpected salary increases for employees.

- Kiểm soát việc chấm công và thực hiện thống nhất việc tính lương, chế độ phụ cấp, khen thưởng.

Controling the timekeeping and uniformly perform the calculation of salary, allowances and rewards.

2. Xử lý quan hệ lao động

Employee Relation

- Giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ việc.

Handling employee resignation cases.

- Giám sát việc thi hành kỷ luật nhân viên, giải quyết chế độ cho nhân viên xin nghỉ việc và việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế trong công ty.

Supervising the implementation of employee discipline, handling employee resignation and the implementation of regulations, rules and regulations in the company.

3. Tuyển dụng: phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng & Dịch vụ Tổng công ty

Recruitment: coordinate with the Corporation's Recruitment & Service Department

- Tiến hành phỏng vấn ứng viên.

Conducting candidate interviews.

- Phối hợp với các phòng chức năng để phỏng vấn, tuyển chọn ứng viên.

Coordinating with functional departments to interview and select candidates.

- Sắp xếp cho nhân viên nhận việc.

Arranging for employees to receive jobs.

- Cung cấp đồng phục, trang thiết bị lao động.

Providing uniforms, labor equipment.

4. Đào tạo: phối hợp với Bộ phận đào tạo Tổng công ty

Training: cooperate with the Training Department of the Corporation

- Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới.

Training rules and regulations for new employees.

- Kiểm soát quy trình, các chương trình Đào tạo trong công ty.

Controling process, training programs in the company.

- Đánh giá thành tích CBNV

Evaluating employee performance

- Tổ chức đánh giá năng lực cán bộ công nhân viên.

Conducting capacity assessment of employees.

- Đánh giá tinh thần làm việc cúa nhân viên.

Evaluating employee morale.

- Tham mưu cho Giám Đốc về quy trình đánh giá thành tích nhân viên.

Advising the General Managaer on the process of employee performance evaluation.

- Hướng dẫn các phòng ban cách thức triển khai thực hiện quy trình đánh giá CBNV ở từng bộ phận.

Instructing departments on how to implement the employee evaluation process in each department.

5. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động: phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng & Dịch vụ Tổng công ty đảm bảo các công tác Vệ sinh, An Toàn và Bảo hộ lao động.

Hygiene - Safety - Labor Protection: coordinate with the Recruitment & Service Department of the Corporation to ensure the work of Hygiene, Safety and Labor Protection.

6. Dự trù chi phí, Báo cáo Nhân sự & Báo cáo quỹ lương hàng tháng

Expense Estimation, Human Resources Report & Monthly Salary Fund Report

- Báo cáo Quản lý Nhân sự hàng tháng cho Tổng Quản lý và Ban HCNS Tổng Công ty

Monthly Human Resource Management Report to the General Manager and the Human Resources Department of the Corporation

- Dự trù chi phí của Bộ phận Nhân sự Dự Án bao gồm cả chi phí lương.

Project HR Department's budget estimate including salary budget.

- Và các báo cáo khác khi có yêu cầu từ Tổng Quản lý và/hoặc Ban HCNS Tổng Công ty

And other reports upon request from the General Manager and/or the Human Resources Department of the Corporation

7. Các công tác khác:

Other tasks:

- Dẫn dắt, huấn luyện và truyền cảm hứng cho các Bộ Phận để đưa ra các lời khuyên nhân sự chất lượng cao và kịp thời cho tổ chức và các nhóm nhân sự khác.

Leading, coaching and inspiring Departments to deliver timely and high quality HR advice to the organization and other HR teams.

- Giải quyết các khiếu nại và vi phạm yêu cầu hành động kỷ luật khi được yêu cầu

Resolving complaints and violations requiring disciplinary action when required

- Dự đoán và giải quyết các rủi ro kiện tụng

Anticipating and addressing litigation risks

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự và tối thiểu 2 năm giám sát hoặc quản lý Lương bổng & Phúc lợi.

At least 5 years of experience in Human Resources and at least 2 years supervising or managing Compensation & Benefits.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Graduating from college or higher

- Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ – chính sách của Người lao động.

Knowledge about labor laws, laws related to the regimes and policies of Employees.

- Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt, thành thạo Tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết.

Good planning and leadership ability, fluent in English: listening, speaking, reading and writing.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình và giao tiếp với các ban ngành.

Agility, ingenuity, ability to present and communicate with departments.

- Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Have a spirit of cooperation, support, carefulness, good vision, work independently, decisively.

- Có khả năng cải tiến hệ thống và quy trình

Ability to improve systems and processes

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 45 Tr - 60 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự