Tìm việc dễ dàng...

Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự

Địa điểm

Đồng Nai

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  13/08/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

A. JOB PURPOSES | MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

- To be a trusted partner to the assigned level(s) in geographical area(s) of business by creating an entrepreneurial and attractive working environment where people can grow and develop their talents while they continuously gain knowledge and collaborate with each other in order to support the business goals.

Trở thành đối tác đáng tin cậy của nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công bằng cách tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn và đậm tinh thần doanh nhân, nơi mọi người có thể phát triển và phát huy tài năng của mình trong khi liên tục tích lũy kiến thức và cộng tác với nhau để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

B. JOB DESCRIPTIONS | MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. BUSINESS PARTNERING | ĐỐI TÁC:

- Act as strategic and trusted HR Specialist of HR business partner function to your assigned level(s) in geographical area(s) of client group by providing HR advice and support.

Thể hiện vai trò chiến lược và đáng tin cậy của Chuyên viên Nhân sự, nhóm Đối tác Chiến lược Nhân sự, đối với nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công thông qua việc cung cấp lời khuyên và hỗ trợ về nhân sự.

- Implement Group and local HR policies within areas of responsibility and demonstrate understanding of business priorities and opportunities for HR contribution.

Triển khai các chính sách nhân sự của tập đoàn toàn cầu và quốc gia trong các lĩnh vực phụ trách và thể hiện sự hiểu biết về các ưu tiên kinh doanh và cơ hội đóng góp cho nhân sự.

- Act as an ambassador to new HR tool, and be the HR contact point for your own business portfolio(s).

Thể hiện vai trò là đại sứ cho công cụ nhân sự mới và là đầu mối liên hệ nhân sự cho (các) danh mục kinh doanh được phân công.

- Uphold the highest ethical standard and provide advice to the assigned level(s) in geographical area(s) of client group you support to ensure they are compliant when dealing with people related matters aligned with our culture.

Giữ gìn tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và cung cấp lời khuyên cho nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và cấp bậc trong khu vực địa lý được phân công để đảm bảo nhân viên tuân thủ [với tiêu chuẩn] và ứng xử phù hợp với văn hóa công ty khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân sự.

- Partner closely with HR Specialist in areas of Compensation and Benefits, Talent Acquisition, and Learning and Development.

Hợp tác chặt chẽ với Chuyên gia Nhân sự trong các lĩnh vực Lương thưởng và Phúc lợi, Thu hút Nhân tài, và Đào tạo và Phát triển

- Act as a change agent and key operator to support various HR projects and programs to drive and deliver our HR and business agenda.

Thể hiện vai trò tác nhân thay đổi và người vận hành chủ chốt để hỗ trợ các dự án và chương trình nhân sự khác nhau, từ đó thúc đẩy và hoàn thành kế hoạch nhân sự và kế hoạch kinh doanh.

2. RECRUITMENT | TUYỂN DỤNG:

- Work with business partners to meet their strategic resourcing needs.

Làm việc với các đối tác để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực chiến lược.

- Work with Talent Acquisition team to manage recruitment within designated recruitment tool.

Làm việc với nhóm Thu hút nhân tài để quản lý việc tuyển dụng với công cụ tuyển dụng được chỉ định.

- Directly participate in the recruitment process and consult line manager on selecting the right person for the right position at assigned level(s) in geographical area(s) of client group.

Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng và cố vấn ý kiến cho các quản lý về việc lựa chọn đúng người vào đúng vị trí trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.

3. ON-BOARDING | THỦ TỤC NHẬN VIỆC:

- Prepare salary proposal & offer/ probation contract.

Chuẩn bị đề xuất lương và thư mời nhận việc/hợp đồng thử việc.

- Prepare relevant things (inform other depts, prepare announcement, input in HRIS, arrange on-boarding program for newcomer).

Chuẩn bị các hạng mục liên quan như (thông báo các phòng ban khác, chuẩn bị thông báo nhân viên mới, nhập thông tin nhân viên mới lên hệ thống quản trị nhân sự, chuẩn bị chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

- Welcome newcomer, collect employee profile, scanning, filling and send to factory.

Chào đón nhân viên mới, thu nhận hồ sơ, quét và hoàn thiện bộ hồ sơ nhân viên sau đó gửi về các nhà máy phụ trách.

- Follow up Probation & prepare Labor contract.

Theo dõi tình hình thử việc và chuẩn bị Hợp Đồng Lao Động (chính thức).

- Catchup sometimes & support timely.

Trao đổi và hỗ trợ kịp thời với các nhân viên mới.

4. CAREER AND TALENT DEVELOPMENT | QUẢN TRỊ NHÂN TÀI:

- Conduct regular career development conversations with identified staff at assigned level(s) in geographical area(s) of client group and work with line managers to follow up and realize plans.

Thường xuyên trao đổi về phát triển nghề nghiệp với các nhân viên trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công, và làm việc với các quản lý để theo dõi và hiện thực hóa các kế hoạch.

- Support HRBP in conducting and consolidating talent review process.

Hỗ trợ HRBP trong việc tiến hành và củng cố quy trình đánh giá nhân tài.

- Identify and support the initiatives of the relevant talent program, succession planning, and the graduate and internship programs

Xác định và hỗ trợ các sáng kiến của chương trình nhân tài liên quan, lập kế hoạch kế thừa-kế nhiệm, và các chương trình sau đại học và thực tập.

5. EMPLOYEE RELATIONS/C&B | QUAN HỆ LAO ĐỘNG/ CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI:

- Renew labor contract process (tracking, send Line Manager email, follow up, prepare/print contract, get signatures from GD & Employee).

Làm mới hợp đồng lao động (kiểm tra, gửi mail gia hạn hợp đồng đến các quản lý, theo dõi, chuẩn bị/in hợp đồng, trình ký ban giám đốc và nhân viên.

- Benefits standardization

Tham gia vào quá trình chuẩn hóa các phúc lợi.

- Update and Support Employee if they meet any problems with HRIS (BIPO, MyFeed).

Cập nhật và Hỗ trợ nhân viên nếu họ gặp các vấn để về hệ thống quản trị nhân sự (BIPO, MyFeed).

- Welfare (giving birth, wedding, funeral, …) for Employee (update situation, ask document & prepare payment).

Phúc lợi (sinh con, cưới hỏi, đám tang, etc.) cho các nhân viên (cập nhật tình hình, hỏi về chứng từ và chuẩn bị các khoản phụ cấp).

- Resignation process: receive letter, exit interview, update system, inform the relevant depts.

Thủ tục ngưng việc: nhân đơn xin nghỉ việc, phỏng vấn nghỉ việc, cập nhật thông tin lên hệ thống, thông báo với các phòng ban liên quan.

- Solve discipline case if any.

Giải quyết kỷ luật (nếu có).

- Welcome, listen sharing from Employee whenever they need and find the way to support them solve their problems.

Chào đón và lắng nghe những tâm tự từ nhân viên khi họ cần hỗ trợ giải quyết vấn đề.

*** HRBP based at sites/ Phụ trách nhân sự tại Nhà máy/trại:

- Handle Attendance Time Sheet monthly.

Phụ trách chấm công hàng tháng.

- Register PIT Code and dependent for PIT deduction.

Đăng ký mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh

- To be in charge of Compulsory Insurance (HI, SI, UI).

Đảm nhiệm các loại bảo hiểm bắt buộc như Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Xã Hôi, Bảo hiểm Thất Nghiệp.

6. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN:

- Support L&D relevant activities.

Hỗ trợ bộ phận Đào tạo và Phát triển trong các công việc liên quan.

- Find out training need and input for HRBP

Tìm hiểu về nhu cầu đào tạo từ nhân viên và cập nhật cho Đối tác Nhân sự.

7. QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT:

- Support HRBP in orchestrating Performance Management process at assigned level(s) in geographical area(s) of client group.

Hỗ trợ HRBP trong việc sắp xếp quy trình Quản lý Hiệu suất cho nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.

- Work with and consult line managers to address under-performers, provide opportunities for top performers at assigned level(s) in geographical area(s) of client group.

Làm việc và cố vấn ý kiến cho nhà quản lý để giải quyết những nhân viên hoạt động kém hiệu quả, tạo cơ hội cho những nhân viên có năng lực ở nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.

8. OTHERS | KHÁC:

- HR initiatives /Projects.

Tham gia vào những dự án/sáng kiến Nhân sự

- Other tasks assigned by superior.

Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

C. KẾT QUẢ MONG MUỐN:

- Recognized as HR Specialist of HR business partner function in all people related matters.

Được công nhận là Chuyên viên Nhân sự, nhóm Đối tác Chiến lược Nhân sự, trong tất cả các vấn đề liên quan đến con người.

- Group and local programs are well executed in designated level of client group.

Triển khai thành công các chương trình [nhân sự] của tập đoàn toàn cầu và quốc gia ở cấp độ nhóm nhân sự được chỉ định.

- Organizational changes at assigned level(s) in geographical area(s) of client group are well aligned and managed by HR.

Điều chỉnh và quản lý tốt những thay đổi về tổ chức ở nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công.

- All vacancies in designated level of client group are filled on time and in full.

Hoàn thành đúng hạn và đầy đủ tất cả các vị trí tuyển dụng ở cấp độ của nhóm nhân sự được chỉ định đều được.

- Recruitment process are well executed according to policy

Triển khai quy trình tuyển dụng theo đúng chính sách.

- Ensure new employee to be supported and get well with team & company

Đảm bảo nhân viên mới được hỗ trợ và hòa nhập với đội ngũ nhân viên của công ty.

- Key talents at assigned level(s) in geographical area(s) of client group have clear career plans

Các nhân tài nổi bật trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng

- Underperformers are addressed

Những nhân viên hoạt động kém hiệu quả được lưu ý

- Be recognized as adviser in career development for line managers and employees in designated level of client group

Được công nhận là cố vấn phát triển nghề nghiệp cho các quản lý và nhân viên ở cấp độ của nhóm nhân sự được chỉ định

- Ensure the most proper implementation of the policies, procedures.

Đảm bảo sự triển khai các chính sách, qui trình của Công ty được diễn ra một cách phù hợp nhất

- OD activities are well organized.

Các hoạt động phát triển doanh nghiệp được tiến hành hiệu quả.

- All employees at at assigned level(s) in geographical area(s) of client group. have clear-set goals, regularly reviewed and communicated.

Tất cả nhân viên trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công có mục tiêu rõ ràng, thường xuyên được xem xét và trao đổi.

- Line managers of at assigned level(s) in geographical area(s) of client group. understand the process and are able to conduct effective performance management conversations

Các quản lý nhóm nhân sự thuộc bộ phận chức năng và (các) cấp bậc trong (các) khu vực địa lý được phân công hiểu quy trình và có đủ khả năng trao đổi về quản lý hiệu suất hiệu quả.

- Take part in actively and complete the task as assigned well

Chủ động tham gia và hoàn thành các công việc được giao một cách hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

QUALIFICATIONS | TRÌNH ĐỘ:

- University graduate or above

Tốt nghiêp Đại học trở lên

EXPERIENCES | KINH NGHIỆM:

- At least 05 years’ professional working experience in human resources

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự

- Prefer practical experience in manufacturing or agriculture industry

Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành sản xuất, nông nghiệp

COMPETENCIES | NĂNG LỰC:

- Winning mentality

Tinh thần chiến thắng

- Team spirit

Tinh thần đồng đội

- Decisiveness

Quyết đoán

- Organizational skills

Kỹ năng tổ chức

- Negotiation skills

Kỹ năng thương lượng

- Risk awareness

Nhận biết rủi ro

- Analytical skills

Kỹ năng phân tích

- Sensitivity to internal company dynamics

Nhạy cảm với sự năng động nội bộ công ty

LANGUAGES | NGÔN NGỮ:

- Fluency in Vietnamese and English

Thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh

OTHER REQUIREMENTS | YÊU CẦU KHÁC:

- Willing to learn and able to work under high pressure.

Có tinh thần học hỏi và có thể làm việc áp lực cao.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 28 - 40
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự